Všeobecné podmínky

1. Tyto všeobecné podmínky užívání služeb portálu Lepší-příjem.cz (dále jen „Podmínky“ a „Portál“) upravují pravidla, za kterých jsou uživatelé tohoto Portálu (dále jen „Uživatelé“ a jednotlivě též „Uživatel“ ) oprávněni Portál užívat, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů a provozovatele, jímž je Tomáš Velcl, IČO: 74855093, se sídlem Nový Malín 625, 788 03 Nový Malín (dále jen „Provozovatel“). Každý Uživatel je povinen tyto Podmínky dodržovat.

2. Uživatelé jsou oprávněni vkládat na Portál pouze nabídky práce a výdělečných činností (dále jen „Inzeráty“, jednotlivě též „Inzerát“), které je možné alespoň částečně vykonávat z domova, a to v podobě textových dat, tyto Inzeráty vyhledávat, zobrazovat, upravovat či mazat. Uživatelé jsou dále oprávněni na zveřejněné Inzeráty bezplatně odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře nebo uvedených kontaktních údajů v detailu každého Inzerátu.

3. Vložení nového Inzerátu je zpoplatněno částkou 199 Kč vč. DPH, která se hradí zasláním prémiové SMS zprávy. Uživatel obratem získá kód poukazu, který pro vložení použije. Vložený Inzerát bude Provozovatelem zkontrolován do 7 dnů od zadání a v případě schválení zveřejněn na dobu minimálně 6 měsíců, které začínají běžet od okamžiku zveřejnění inzerátu, o čemž je Uživatel informován.

4. Zakazují se Inzeráty obsahující nabídky práce:
a) jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy,
b) k jehož nabídce není Uživatel oprávněn.
Do Inzerátu se nesmí vkládat URL odkazy na webové stránky, Provozovatel je oprávněn odkazy odstranit či zkrátit (bez http://www). Dále se zakazují nic neříkající Inzeráty, nabízející přehnané a nereálné výdělky, podvodné nabídky založené na systému "letadlo", práce spojené s erotickými službami a inzeráty poptávající práci. Provozovatel za vložení takových Inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli odmítnout nebo smazat, případně postupovat podle bodu 7 těchto Podmínek.

5. Každý Inzerát musí být Uživatelem zařazen do správné kategorie. Neobsahuje-li Inzerát vložený Uživatelem na Portál pouze relevantní informace, je-li nesrozumitelný, velmi stručný (nic neříkající), matoucí, porušující právní předpisy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění Inzerátu schválil, je Provozovatel oprávněn provést v takovém Inzerátu úpravy, převést do jiné kategorie nebo jej odmítnout bez nároku na vrácení platby.

6. Uživatel smí souběžně zveřejnit nejvýše dva Inzeráty stejného typu v jedné kategorii, nesmí se však jednat o duplicitní Inzeráty. Uživatel je oprávněn kdykoliv provést změny ve svém Inzerátu či jej odstranit, a to kontaktováním Provozovatele.

7. Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, zejména vkládáním nevhodných Inzerátů či nedovoleného množství Inzerátů, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zamezit v přístupu na Portál.

8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Portálu ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

9. Vložením Inzerátu nebo dalších textů a jiných dat na Portál dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním bez nároku na odměnu za takové užívání.

10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Portálu a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v Inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci a možnosti reakce na Inzerát přes odpovědní formulář.

11. Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Portálu, včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky. Provozovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl případný protiprávní obsah identifikován a odstraněn.

12. Pro poskytování služeb Portálu je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v potřebném rozsahu za účelem zveřejnění Inzerátu nebo oslovení druhé strany (inzerenta) Uživatelem se zájmem o inzerovanou nabídku prostřednictvím odpovědního formuláře. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nutné pro splnění smlouvy. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou k dispozici v sekci Kontakt.

13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v Inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému Portálu třetí osobou.

14. Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Portálu. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Podmínek, budou Podmínky bez zbytečného odkladu aktualizovány.

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 8.9.2021.

Copyright © 2023 Lepší-příjem.cz - všechna práva vyhrazena. Vytvořil daweb.eu.
Kontakt, Reklama, Podmínky | Doporučujeme: Rozsáhlá inzerce a nabídka práce