Všeobecné podmínky

1. Tyto podmínky užívání služeb portálu Lepší-příjem.cz (dále jen „Podmínky“ a „Portál“) upravují pravidla, za kterých jsou uživatelé tohoto Portálu (dále jen „Uživatelé“ a jednotlivě též „Uživatel“ ) oprávněni Portál užívat, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů a provozovatele, jímž je David Velcl, IČO: 74855085, se sídlem Přerovská 485/35, 779 00 Olomouc - Holice (dále jen „Provozovatel“). Každý Uživatel je povinen tyto Podmínky dodržovat.

2. Uživatelé jsou oprávněni na Portálu zveřejňovat pouze nabídky práce a výdělečných činností (dále jen „Inzeráty“, jednotlivě též „Inzerát“), které je možné alespoň částečně vykonávat z domova, a to v podobě textových dat, tyto Inzeráty vyhledávat, zobrazovat, upravovat či mazat. Uživatelé jsou dále oprávněni na zveřejněné Inzeráty bezplatně odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu každého Inzerátu (dále jen „Odpověď“).

3. Vložení nového Inzerátu je zpoplatněno částkou 99 Kč vč. DPH, která se hradí zasláním prémiové SMS zprávy. Uživatel obratem získá kód poukazu, který pro vložení použije. Vložený Inzerát bude Provozovatelem zkontrolován do 7 dnů od zadání a v případě schválení zveřejněn po dobu minimálně 3 měsíců, které začínají běžet od okamžiku zveřejnění inzerátu, o čemž je Uživatel informován.

4. Zakazují se Inzeráty obsahující nabídky práce:
a) jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy,
b) k jehož nabídce není Uživatel oprávněn.
Dále se zakazují nic neříkající Inzeráty, nabízející přehnané a nereálné výdělky, podvodné nabídky založené na systému "letadlo", práce spojené s erotickými službami a inzeráty poptávající práci. Provozovatel za vložení takových Inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli odmítnout nebo smazat, případně postupovat podle bodu 7 těchto Podmínek.

5. Každý Inzerát musí být Uživatelem zařazen do správné kategorie. Neobsahují-li Inzeráty zveřejněné Uživateli na Portálu pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění Inzerátů schválil, je Provozovatel oprávněn provést v takovém Inzerátu úpravy, převést do jiné kategorie nebo jej odmítnout bez nároku na vrácení platby, případně postupovat podle bodu 7.

6. Uživatel smí souběžně zveřejnit nejvýše dva Inzeráty stejného typu v jedné kategorii, nesmí se však jednat o duplicitní Inzeráty. Uživatel je oprávněn kdykoliv provést změny ve svém Inzerátu či jej odstranit, a to kontaktováním Provozovatele.

7. Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, zejména zveřejňováním nevhodných Inzerátů či nedovoleného množství Inzerátů, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zamezit v přístupu na Portál.

8. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Portálu ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

9. Zveřejněním inzerátu nebo dalších textů a jiných dat na Portál dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním bez nároku na odměnu za takové užívání.

10. Uživatel souhlasí, že mu Provozovatel může zasílat na e-mailovou adresu, kterou Provozovateli poskytl při vložení Inzerátu nebo využití služeb Odpovědi, obchodní a informační sdělení Provozovatele a jeho obchodních partnerů dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Uživatel je oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas nebo souhlas kdykoliv, jednoduše a bezplatně odvolat na webu www.odhlas-se.cz.

11. Uživatel dobrovolně souhlasí, aby Provozovatel zpracovával uživatelem poskytnuté osobní údaje, a to po dobu neurčitou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména za účelem využívání služeb Portálu podle bodu 2 a pozdějšího využití pro reklamní a marketingové činnosti, propagaci produktů, zboží a služeb Provozovatele, případně jiných subjektů. Dále za účelem zasílání obchodních sdělení, viz bod 10. Osobními údaji se rozumí údaje zadané při vložení Inzerátu (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon a kraj), případně jméno, příjmení a e-mailová adresa zadaná do formuláře Odpovědi, a také další informace, jako IP adresa. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické databázi Provozovatele za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Provozovatel garantuje Uživatelům práva uvedená v ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na e-mailové adrese odhlas-se(a)email.cz nebo formou dopisu adresovaného na adresu sídla Provozovatele.

12. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Portálu a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v Inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci a možnost odpovědi.

13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

14. Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Portálu, včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky. Provozovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl případný protiprávní obsah identifikován a odstraněn.

15. Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Portálu. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Podmínek, budou tyto Podmínky bez zbytečného odkladu aktualizovány.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31.7.2014.

Copyright © 2018 Lepší-příjem.cz - všechna práva vyhrazena. Vytvořil daweb.eu.
Kontakt, Reklama, Podmínky | Doporučujeme: Rozsáhlá inzerce a nabídka práce